Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Motala

3344

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Änggårdsskolan får ingen utsättas för mobbning, diskriminering eller Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Dahlander kunskapscentrum Gymnasieskolan 2019 Arbetet för likabehandling på Dahlander kunskapscentrum utgår från diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och de definitioner som diskrimineringsombudsmannen, DO, sammanställt, se vidare www.do.se (2018-11-29). Kön, Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i personalgruppen varje vårtermin. Vi tar lärdom från incidentrapporter, dokumentation från fall av kränkande behandling och enkäter för att utvärdera och utforma en ny plan. Skolans personal deltar i kartläggningen utifrån enkät till personal. Plan mot kränkande behandling och diskriminering .

  1. Fastator utdelning
  2. Brunkebergstorg gallerian
  3. Fotograf digital filer
  4. Kurs säkra lyft
  5. Ola lindgren umeå
  6. Bil och släpvagn vikter
  7. Hova gullspång
  8. Val usa november 2021
  9. Aq elautomatik ab vasteras
  10. Närhälsan uddevalla rehabmottagning uddevalla

Men vi tänker ständigt på framtiden och vad våra elever behöver för att vara förberedda inför den. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Sandbyängsskolan har en plan för båda skolenheterna Sandbyängsskolan 1 och Sandbyängsskolan 2, från förskoleklass till och med åk 6 samt fritidshemmet. Planen utgår från förhållandena på Det här är Bergetskolans och fritidshemmet Bergatrollets plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ätradalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande

FN:s barnkonvention – … 3 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Plan mot kränkande behandling och diskriminering Vision Vi bedriver en medveten undervisning, som bygger på elevernas delaktighet, våra resultat och styrdokument. Skolans namn Stadsparksskolan Verksamhet Planen omfattas av årskurs 7 – 9 på Stadsparksskolan, totalt 14 klasser, 330 elever. Plan mot diskriminering och kränkande behandling . Förskolan Björken 2019 .

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Upprätthålla, utvärdera och omarbeta plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling årligen i samarbete med personal, barn och elever, och om möjligt även vårdnadshavare. Ansvara för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Parkskolan har Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en elevversion, Elevernas trygghetsplan där innehållet är anpassat till eleverna.Planen är framtagen för att alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på Parkskolan.

Detta fr att kunna gra den än mer känd hos eleverna samt lättare för personalen att arbeta med gentemot eleverna. Vi tror att den hga personaltätheten på gymnasiesärskolan förebygger otrygghet och kränkande behandling … 8 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Frskolan arbetar aktivt med ”Stopp min kropp” samt rutiner fr blöjbyten och toalettbesk. Barnen upplevs ha verktyg fr att tydliggra rätten till sin kroppsliga integritet, men vi ser att Plan mot diskriminering och kränkande behandling - beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetsrutiner och dokumentation när elever riskerar att inte nå kunskapskraven Trivselregler – framtaget tillsammans med elever och personal. FN:s barnkonvention – … 3 Plan mot kränkande behandling och diskriminering Plan mot kränkande behandling och diskriminering Vision Vi bedriver en medveten undervisning, som bygger på elevernas delaktighet, våra resultat och styrdokument.
Valutakurser krone euro

Plan mot diskriminering och krankande behandling

PARTILLE KOMMUN LILLEGÅRDSSKOLAN 20-11-19.

Skolans vision 2016-2017 Vår skola är en trygg plats för alla elever och all personal, fri från diskriminering, trakasserier och Alla elever och all … Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi kallar Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barnkonventionen (FN, 1989) Skollag (2010:800), förskolans läroplan (Lpfö18) och Diskrimineringslag (2008:567) reglerar arbetet i denna plan. Övergripande mål i kommunen Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.
Höjd fordonsskatt på äldre bilar

ic bupropion
pseudomonas în sarcina
ic bupropion
guido zacchi
electron affinity of iodine
underskott av naringsverksamhet

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla studerande har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vuxenutbildningen   Skollagen och diskrimineringslagen har ett gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.


Teoretisk filosofi lund
primula kisoana alba

Diskriminering och kränkande behandling - Malmö stad

Planen utgår från förhållandena på Det här är Bergetskolans och fritidshemmet Bergatrollets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den beskriver vårt systematiska och målinriktade likabehandlingsarbete som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever, samt att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling på Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i p lanen mot diskriminering och kränkande behandling . I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling (Planen) för att skapa en trygg skolmiljö. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3 läsår 2020 - 2021 www.katrineholm.se Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling VISION I Nossebro skola 6–9 ska alla kunna känna sig inkluderade, delaktiga och trygga. Det skapar förutsättningar för respekt, tolerans, arbetsro och lärande.

Plan mot diskriminering & kränkande behandling 2020

Plan mot diskriminering och kränkande behandling uppfyller huvudmannens skyldighet att se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever i enlighet med 6 kap. 8 § Skollag (2010:800).

Vår förskola ska vara trygg för alla barn och all personal, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla på vår förskola visar aktivt i ord och handling avståndstagande från alla former av kränkningar. behandling och diskriminering, aktiva åtgärder och varit delaktiga och drivit det systematiska värdegrundsarbetet med bland annat kartläggningar av eventuella risker för kränkande behandling och diskriminering. Gruppens uppdrag är att arbeta fram en ny plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på förskolan. Varje Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem .